Protvik Bt. , ( a továbbiakban szállító ) Általános szerződési feltételei ( Ászf )

Érvényesség

Szállító gazdasági tevékenységére, Megrendelővel fennálló üzleti kapcsolatára eltérő írásbeli megállapodás hiányában jelen Ászf, továbbá a magyar jog szabályai irányadók. Jelen Ászf-től eltérő vagy azzal ellentmondó szerződéses feltételek csak abban az esetben érvényesek, ha ehhez a Szállító kifejezetten és írásban hozzájárult. Jelen Ászf rendelkezései szempontjából szállítás alatt adásvétel és adásvételi szerződés is értendő.

Rendelés

Áraink minden esetben bruttó árak, 27%-os Áfa-t tartalmaznak !

Az Értékesítési Rendszerben történt rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen üzletszabályzatot, és tisztában van az értékesítés (vásárlás), menetével.

Az Értékesítési Rendszerben történt rendelést az Eladó csak akkor tudja elfogadottnak tekinteni, ha a Vásárló a rendeléssel kapcsolatos vásárló adatai oldalon található rovatokat maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő zavarokért, károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai, adatátviteli problémákért az Eladó felelősséget nem vállal.

Amennyiben a kiszállítás során a küldemény kézbesítése, a Vevő hibájából adódóan sikertelen, ennek tényéről a Szállító értesítést hagy, majd még egy alkalommal ismét megkísérli a küldemény kézbesítését. Ha az adott időpont a Vevőnek nem felel meg, ezt a Vevőszolgálatnak köteles jelezni és egy új szállítási időpontban megegyezni. Amennyiben ez a kísérlet is sikertelen, újabb szállításra csak a vevő által kért új időpontban, s a megismételt szállítás díjának újbóli megfizetése mellett kerülhet sor.

Szállítás és fizetés

A Felek közötti szállítási szerződés azzal jön létre illetve a szállítási feltételei különös tekintettel a szállítási határidőre, a szállított áru mennyiségére – azzal kerülnek meghatározásra, hogy a Szállító a megrendelést a Megrendelő részére írásban visszaigazolta (a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. és IV. törvény (a továbbiakban Ptk.) 205. § (1) bek.) vagy – figyelemmel a Felek közötti esetleges szokásos üzleti gyakorlatra is – az utolsó ajánlatnak vagy megrendelésnek megfelelő tartalommal azáltal, hogy Megrendelő az árut átvette.

A megrendelés követően szállító a szállítást a raktárkészlettől függően, futárszolgálattal küldi a megadott címre.A szállítási szerződés alapján a Szállító köteles az árut a kikötött időpontig a megrendelő részére átadni, a Megrendelő pedig köteles az árut átvenni és annak bruttó ellenértéket határidőben megfizetni (Ptk. 379. § (1) bek.).A Szállító az árut megfelelően csomagolva köteles átadni a Megrendelő részére. A csomagolásnak alkalmasnak kell lennie, hogy az árut a fuvarozás ideje alatt megóvja (Ptk. 382. § (2) bek.).

A szállítási idő a megrendelés leadását követő naptól, raktárkészleten lévő termékek esetén 2 munkanap. Azon termékek, melyek nem raktárkészleten lévő termékek, szállítási határideje 4 hét.         Ezen termékek szállítási feltételeiről külön értesítést küldünk vásárlóink részére, e-mail-ben.

Amennyiben a Megrendelő az áru átvételét megtagadja vagy azzal késedelembe esik, úgy köteles a Szállító kárát megtéríteni (Ptk. 339. § (1) bek.).Az áru feletti kárveszély az áru átadásával száll át a Megrendelőre. A Megrendelő innentől viseli az áru fenntartásával vagy karbantartásával kapcsolatos költségeket, és innentől viseli azt a kárt, melynek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni (Ptk. 99. §).
A tulajdonjog-fenntartás hatályossága alatt a Megrendelő köteles az árut rendeltetésszerűen használni.
A Megrendelő köteles az áru vételárát a szabályszerűen kiállított, az Általános Forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. Törvény 13. § (1) bek. szerinti számlán hiánytalanul kiegyenlíteni.A Megrendelő részéről a számla akkor tekinthető megfizetettnek, ha a vételárat készpénzben a Szállító részére átadta vagy, a vételár összegét a Szállító bankszámláján jóváírták. A Szállító köteles a Megrendelőt a bankszámlaszámáról tájékoztatni.

Szállítási mód: A megrendelt termékeket futárszolgálat szállítja házhoz.  A csomag szállítási díját a “szállítási díjak ” menüpont alatt tekintheti meg.

-Fizetés

Készpénz : készpénzes fizetés irodánkban
Utánvétes:
 fizetés az áru átvételekor készpénzben.                                

Átutalás: Csak szerződéses partnerek részére !

Felvilágosítás, speciális kérés és esetleges probléma esetén kérjük, keresse meg vevőszolgálatunkat a +36-66/446-366-os telefonszámon ( munkanap 8-16 óra között ), vagy lépjen velünk kapcsolatba       on-line.(szalvetadekor@gmail.com, vagy protvik@protvik.hu)

 

Tulajdonjog-fenntartása

A Megrendelő köteles az árut annak átvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül megvizsgálni és esetleges kifogásairól a Szállítót írásban részletesen tájékoztatni. Ennek elmulasztása a Megrendelő részéről a Szállító teljesítésének minőségi és mennyiségi elfogadását jelenti. Rejtett, az áru vizsgálata során nem észlelhető hiba esetén a Megrendelő köteles a Szállítót a hibáról ill. kifogásairól haladéktalanul tájékoztatni.
A Szállító szavatolja, hogy az áru felett más harmadik személynek nincs jogosultsága, mely a Megrendelő tulajdonszerzését korlátozza vagy akadályozza.Amennyiben a Megrendelő az áru átvételének időpontjában nem tesz írásbeli jogfenntartó nyilatkozatot az áru látható vagy közvetlenül érzékelhető hibája vagy hiányossága miatt, úgy a Szállító teljesítése szerződésszerűnek tekintendő és a Megrendelő ebből eredő igényt nem támaszthat.

Vásárlástól való elállás 

A Vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőző 48 órán belül a vásárlástól konzekvencia nélkül elállni, amennyiben ezt a szándékát időben, e-mailen vagy telefonon jelzi a Protvik Bt. ügyfélszolgálatán. Ebben az esetben a Vevőt semmilyen költség nem terheli.

A vevő az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet 4.§ és 5.§ szerint.

A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával (Postai úton történő visszajuttatás) kapcsolatban felmerült költségeket. A vevő elállása esetén a Protvik Bt az áru ellenértékét harminc napon belül visszatéríti a vevő által megjelölt bankszámlára.

A Protvik Bt. kizárólag sérülésmentes, bontatlan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén téríti a vételárat vissza .

Szerződésszegés

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szállító az áru ellenértékének késedelmes kiegyenlítése vagy ki nem fizetése esetén jogosult üzletszerűen követelésbehajtással foglalkozó társaságok igénybevételére.
A Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy legfeljebb 2 fizetési felszólítás eredménytelenségét követően az áru ellenértékének megfizetése érdekében a Szállító jogi képviselő közreműködését veszi igénybe, melynek többletköltségei teljes egészében a Megrendelőt terhelik. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a hátralékos tartozása és annak törvényes késedelmi kamatai hiánytalan megfizetésére ügyvédi felszólító levél kézhezvétele napjáig nem kerül sor, úgy ügyvédi munkadíj és költségek címén bruttó 10.000,-Ft, azaz Tízezer forint megfizetésére köteles. A Megrendelő köteles ezen felül az esetlegesen kezdeményezett hatósági, bírósági illetve végrehajtási eljárások többletköltségeinek és ügyvédi munkadíjának megfizetésére is. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szerződésszegése – különösen fizetési késedelme – folytán szükségessé váló ügyvédi munkadíj mértéke nem peres eljárás során a követelt összeg 3 %-a + ÁFA, de legalább 25.000,-Ft + ÁFA és 8.000,-Ft + ÁFA átalányjellegű költségtérítés peres eljárás során a követelés 5%-a + ÁFA, de legalább 50.000,-Ft + ÁFA és 14.000,-Ft + ÁFA átalányjellegű költségtérítés.

Titoktartás

A Felek kötelezik magukat arra, hogy szerződéses kötelezettségeik teljesítése során mindent megtesznek annak érdekében, hogy egymás üzleti jó hírneve ne sérüljön ill. cégneve ne szerepeljen jó erkölcsbe ütköző, sértő vagy bármely, egymásra hátrányos módon vagy összefüggésben.
A Felek kötelesek a tevékenységük során a tudomásukra jutott üzleti titkot, valamint az egymásra és egymás tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú és bizalmas információkat megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhetnek egymás beleegyezése nélkül harmadik személynek olyan adatot, információt, amelynek közlése a Felekre nézve hátrányos következményekkel járna (Ptk. 81. §).

Egyéb rendelkezések

Amennyiben a felek írásban jelen Ászf-ben nem érintett kérdésekben és/vagy jelen Ászf-től eltérően állapodnak meg, úgy e megállapodás módosítása is csak írásban érvényes.
A Felek kötelesek egymást kölcsönösen tájékoztatni a Feleket érintő és a Felek jogviszonya szempontjából releváns minden körülményről. Különösen vonatkozik ez a Felek székhelyében (lakcímében), telephelyében vagy fióktelepében, továbbá elérhetőségében vagy a kapcsolattartó személyében bekövetkezett bármilyen változásra.
A Felek kinyilváníthatják, hogy jelen Ászf illetve a közöttük fennálló megállapodás teljesítésével kapcsolatosan felmerülő vitáikat békés úton, peres út igénybevételének mellőzésével kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetére a Szerződő Felek alávetik magukat a  Békés Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének (A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 41. §)